درپوش عبور سیم

این درپوش عبور سیم به اشکال متنوع با کاربردها و جنس های متفاوت جهت میزهای مدیریت، کارشناسی، کارمندی و کارگروهی طراحی شده است.

برای مشاوره لطفا شماره خود را وارد کنید