خطایی در پایگاه داده بوجود آمده است!

خطای بوجود آمده:
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (111)
شماره خطا:
1